Aktualności

Wyniki rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach na rok szkolny 2020/2021 jest wywieszona na drzwiach przedszkola.

 

Uwaga Rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Do 28 kwietnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).

Brak złożonego wniosku wyklucza kandydata z dalszej procedury rekrutacyjnej.

 

Drodzy Rodzice

 Wraz z ogłoszeniem list dzieci zakwalifikowanychi niezakwalifikowanych pragniemy poinformować, iż zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131. ust. 1 – 6 dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

od 04.05.2020 r. do 08.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

19.05.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

od 19.05.2020 r. –  26.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

29.05.2019 r.