Aktualności

Ulotka informacyjna – dzieci nowoprzyjęte

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

Wychowanie przedszkolne to najważniejszy etap edukacji dziecka- stanowi fundament wiedzy i umiejętności zdobywanych w późniejszym życiu. Warto zadbać o to, żeby już od pierwszych dni pobyt w przedszkolu był dla dziecka czasem radości i dumy z własnych osiągnięć. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz śledzenia na bieżąco strony internetowej naszego przedszkola : www.nproboszczewice.pl

Jeśli coś Państwa martwi lub niepokoi zachęcamy do stawiania pytań. Chętnie na nie odpowiemy.

 

1. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł. Całodzienna opłata za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) wyniesie: 9,50 zł.

W rozbiciu na posiłki:

 • Śniadanie: 2,85 zł
 • Obiad: 4,75 zł
 • Podwieczorek: 1,90 zł.

Opłatę za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 11-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozlicza się zgodnie z zasadami księgowości do 11-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest intendent.

 

2. Zasady obowiązujące przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola w okresie wolnym od stanu epidemii:

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6:15 – 16:15;

2. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach 6.15 –8.00;

3. Rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotować dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać je pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego;

4. Rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z Przedszkola;

5. Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica lub osobę upoważnioną na terenie Przedszkola, tj., przed budynkiem, w szatni i na placu zabaw.

6. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

 • Nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 • Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel nawiązuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 • Powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

7. Jeżeli dziecko ma alergię pokarmową i wymaga stosowania specjalistycznej diety, rodzice zobowiązani są do przedłożenia Dyrektorowi zaświadczenia lekarskiego.

8. Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka do godziny 16:15.

9. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

10. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie,  zawierającego w szczególności dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

 

3. Rozkład dnia w grupach przedszkolnych:

6:15 – 8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań

8:00 – 8:20 – zabawy muzyczno- ruchowe

8:20 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

8:30 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 11:20 – realizacja podstawy programowej, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w dowolne, konstrukcyjne, tematyczne

11:20 – 11:30 – przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00 – obiad

12:00 – 13:50 – leżakowanie (dzieci młodsze) zajęcia wyrównawczo- rozwijające (dzieci starsze)

13:50 – 14:00 – przygotowanie do podwieczorku

14:00 – 14:30 – podwieczorek

14:30 – 16:15 – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

4. W przedszkolu odbywają się specjalistyczne zajęcia dodatkowe dla dzieci takie jak:

 • terapia logopedyczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna.

Jeżeli ktoś z rodziców posiada dokumentację z poradni psychologiczno – pedagogicznej powinien dostarczyć ją do przedszkola, ponieważ opinia daje pierwszeństwo udziału w zajęciach terapeutycznych.

 

5. Planowane zajęcia dodatkowe:

 • Judo (dzieci z rocznika 2015 i 2014)
 • Religia (dzieci rocznik 2015 i 2014)
 • Język angielski (obowiązkowo we wszystkich grupach wiekowych)
 • Zajęcia muzyczno – ruchowe (we wszystkich grupach wiekowych)

 

6. Za zgodą rodziców dzieci korzystają w ciągu roku szkolnego z kart pracy. Ich wybór omówiony zostanie na pierwszym zebraniu wrześniowym.

 

7. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na dzień adaptacyjny 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00. W tym czasie po przywitaniu wszystkich, dzieci pozostają pod opieką nauczycieli, a dla rodziców jest to czas na uregulowanie dokumentacji w sekretariacie bądź odpoczynek. Bardzo prosimy, aby dzieci miały ze sobą w tym dniu kapcie na zmianę. Prosimy również o śledzenie strony internetowej przedszkola, ponieważ zorganizowanie dnia adaptacyjnego będzie zależne od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

 

8. Informację o podziale dzieci na grupy przedszkolne, przydział sal oraz wychowawców będzie można uzyskać podczas dnia adaptacyjnego, tj. 31 sierpnia w sekretariacie Przedszkola.

 

9. „Jak przygotować dziecko do przedszkola?” ZAŁĄCZNIK 1 (ZAŁ. 1 JAK PRZYGOTOWAĆ MALUCHA DO PRZEDSZKOLA)

 

10. Wyprawka przedszkolna- ZAŁĄCZNIK 2 ZAŁ 2.Przedszkolna wyprawka dzieci nowoprzyjęte

 

11. Karta informacyjna dziecka uczęszczającego do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2020/2021 oraz Upoważnienie do odbioru dziecka (do pobrania w Przedszkolu).

 

12. Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w sekretariacie Przedszkola pod numerem telefonu 24 366-06-25 lub pod adresem e-mailowym: przedszkole@nproboszczewice.pl

 

W przedszkolu nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września 2020 r. przyprowadzacie Państwo dziecko bezpośrednio do właściwej sali przedszkolnej (do godziny 8:00).

 

 

ZAŁ. 1 JAK PRZYGOTOWAĆ MALUCHA DO PRZEDSZKOLA

ZAŁ 2.Przedszkolna wyprawka dzieci nowoprzyjęte