Aktualności

Informacje dla rodziców dzieci nowo przyjętych

Kilka ważnych informacji, o których każdy Rodzic dziecka przedszkolnego powinien wiedzieć (utworzono na podstawie Statutu Przedszkola w Nowych Proboszczewicach).

 

Zasady przyprowadzania  i odbioru dziecka z przedszkola, procedury związane z bezpieczeństwem.

1) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach 6.15 – 8.15, natomiast odbierania  do godziny 16.15.

 

2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotować  w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać je pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego; (pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica lub osobę upoważnioną na terenie Przedszkola, tj., przed budynkiem, w szatni i na placu zabaw).

 

3) na początku roku szkolnego (także w dniu spotkania adaptacyjnego) rodzice otrzymują listy – upoważnienia, na które wpisują osoby upoważnione do odbioru dziecka. Wymagane jest podanie danych personalnych razem z nr dowodu osobistego, do zweryfikowania wychowawcom osoby przy odbiorze dziecka z przedszkola.

Jeżeli zdarzy się, iż dziecko musi zostać odebrane przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniach, wcześniej o tym  należy poinformować wychowawcę oraz  napisać adnotacje zawierającą dane osoby upoważnianej do odbioru wraz z nr dowodu osobistego.  Na upoważnieniach dodatkowo wymagane jest podanie aktualnych nr telefonu komórkowego, również osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

4) do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe:

 • nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 • w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel nawiązuje kontakt
  z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 • powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

 

5) W czasie pandemii:

 • dziecko wprowadzane jest do przedszkola wyłącznie przez jednego rodzica/opiekuna;
 • każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest posiadać na terenie przedszkola maseczkę;
 • wchodząc do przedszkola dorosłych obowiązuje dezynfekcja rąk (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do placówki);
 • należy zachować bezpieczną odległość od innych rodziców oraz personelu przedszkola, min. 1,5 m.
 • przy wejściu do sali przedszkolnej dziecko będzie miało mierzoną temperaturęprzez personel placówki.

 

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

 • Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje Uchwała Rady Gminy Stara Biała.
 • W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
 • Dziecko sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzysta
  z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Każde dziecko przyjęte do przedszkola ma prawo korzystania z trzech posiłków – warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor
  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Opłatę za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 11-go dnia każdego miesiąca – za dni nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się stawki żywieniowej.
 • Ulgi w płatnościach:

20% zniżki na pobyt, w przypadku, odpłatnego korzystania przez dwoje dzieci z tej samej rodziny,

30% zniżki za pobyt, w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego.

 

Jeżeli dziecko ma alergię pokarmową i wymaga stosowania specjalistycznej diety, rodzice zobowiązani są do przedłożenia Dyrektorowi zaświadczenia lekarskiego.

 

Oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych w przedszkolu

Planowane zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia rytmiczne we wszystkich grupach przedszkolnych
 • religia w trzech najstarszych grupach, za zgodą rodziców
 • język angielski we wszystkich grupach przedszkolnych

Dodatkowo:

Nauczyciele realizują programy własne w poszczególnych grupach. Szeroki zakres programów profilaktycznych.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

Na terenie placówki w określonych godzinach pracuje psycholog, logopeda, pedagog.
W sytuacjach tego wymagających współpracujemy także z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Płocku

 • terapia logopedyczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna.

Jeżeli ktoś z rodziców posiada dokumentację z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  dziecka powinien dostarczyć ją do Przedszkola, gdyż opinia daje możliwość udziału w planowaniu godzin terapeutycznych dla dziecka. Należy zaznaczyć tę informację w kwestionariuszu.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ MALUCHA DO PRZEDSZKOLA