Regulamin

Regulamin

Regulamin przedszkola

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi wypełniona karta zgłoszenia.

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (np. choroby dziecka, urlopu rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym przedszkola.

7. Rodzice wszystkich dzieci zgłoszonych do przedszkola na nowy rok szkolny mają prawo ubezpieczyć swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie Radę Rodziców – organ społeczny przedszkola której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (zasady pracy Rady określa regulamin jej działalności.

9. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzona jest nauka religii.

10. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

11. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców

12. Przedszkole pracuje w godzinach 6:15 – 16:15 (od poniedziałku do piątku, w dni powszednie).

13. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16:15 .

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

15. Na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, język obcy i inne). Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz radą rodziców.

16. Każde dziecko przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ma prawo do korzystania z trzech posiłków w ciągu dnia za pełną odpłatnością stawki żywieniowej. Opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
17. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący. Zasady odpłatności za usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 określa umowa zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
18. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
– jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie nie wywiązują się przez okres 3 –miesięczny z obowiązkowych opłat,

– nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

– ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,

– nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu Przedszkola.

19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
do przedszkola.

21. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

22. W przedszkolu funkcjonują procedury dotyczące: bezpieczeństwa dzieci podczas ich przyprowadzania, pobytu i odbierania z przedszkola, organizowania wycieczek i spacerów, postępowania w przypadku wypadku dziecka, postępowania na wypadek klęski żywiołowej i zagrożeń terrorystycznych, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola w Nowych Proboszczewicach:
– procedura dotycząca przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci – załącznik nr 1

 – procedura organizowania wycieczek i spacerów – załącznik nr 2, 

– procedura postępowania w przypadku wypadku dziecka – załącznik nr 3

– postępowania na wypadek klęski żywiołowej i zagrożeń terrorystycznych – załącznik nr 4.
Regulamin obowiązuje od dnia 2 lutego 2015 roku.

 

Procedura dotycząca  przyprowadzania, pobytu

i odbierania dzieci w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 

1.      Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby w godzinach od 615 do 800.

2.      Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

3.      Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby przed wejściem do budynku przedszkola.

4.      Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.

5.      Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza (ewentualnie pomocy nauczyciela) lub przekazać osobiście nauczycielce dyżurującej.

6.      Od momentu przekazania dziecka nauczycielce (pomocy nauczyciela) do chwili odebrania dziecka po zajęciach odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

7.      Do przedszkola nie wolno przynosić zabawek, ani żywności dla dzieci.

8.      Rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

9.      Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

10.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie na piśmie, dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).

11.  Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenie lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

II. Procedura dotycząca bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć i poza jej terenem.

2.      Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.

3.      Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

4.      Nauczyciel ma świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci.

5.      Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

6.      Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.

7.      Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż., obowiązujących na terenie przedszkola.

8.      Podczas pobytu dzieci na placu zabaw zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela.

9.      Dzieci pozostają pod stałym dozorem i opieką.

10.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

11.  Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z  budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas ma być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

12.  Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się nimi.

13.  Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

14.  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

15.  Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym uczy się dzieci zasad korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

16.  Codziennie rano osoba upoważniona ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia zainstalowane na placu zabaw są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

17.  Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu placu zabaw. Dzieci wracają z terenu z nauczycielem. Nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w powracającej grupie.

18.  Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

19.  Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do dziennika zajęć.

20.  Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

21.  Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki.

22.  Nie wolno podczas pracy z dziećmi pozostawiać ich samych. Gdy nauczyciel musi salę, grupą winna zająć  się inna osoba z personelu przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

 

III. Odbieranie dziecka z przedszkola

1.      Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby upoważnione) do godziny 1615.

2.      Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia, podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione upoważnienie rodzice (opiekunowie prawni) osobiście przekazują nauczycielowi – wychowawcy. Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna mieć ze sobą dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.

3.      Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub od nauczyciela dyżurującego i ubrać dziecko w szatni.

4.      Osoby odbierające dziecko z przedszkola ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5.      Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczyciela, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ustalenia dalszego postępowania.

6.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka na wzorach obowiązujących w Przedszkolu w nowych Proboszczewicach.

7.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia w pierwszym dniu roku szkolnego.

8.      Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

9.      Przedszkole odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Pracownicy przedszkola mają obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica (opiekuna prawnego) lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe pracownicy przedszkola mają prawo wezwać Policję.

10.  Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) musi być poświadczone przez prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

11.  Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

12.  Rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali. Odbieranie dziecka musi odbywać się za wiedzą nauczyciela opiekującego się grupą.

13.  W sytuacji pobytu dzieci na placu zabaw, fakt odebrania dziecka musi być zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczyciela.

14.  Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

 

IV. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

1.      W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie.

2.      W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej maksymalnie 1 godzinę.

3.      Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4.      W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

 

V. Postanowienia końcowe

 

Z Regulaminem Przedszkola w Nowych Proboszczewicach zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są pracownicy Przedszkola, rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.

Wersja do pobrania (doc)