RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony danych, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dyrektor Przedszkola w Nowych Proboszczewicach informuje, iż Zarządzeniem Nr. 23.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Stara Biała został powołany Inspektor Ochrony Danych – pracownik Urzędu Gminy Stara Biała – Pani Magdalena Łabędzka.

Zadania Inspektora Ochrony Danych określa art.39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych- RODO).

 

Przetwarzanie Danych Osobowych- obowiązek informacyjny

Zgodny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, 09-412 Nowe Proboszczewice, które reprezentuje Dyrektor Przedszkola.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się poprzez:

e-mail: iod@starabiala.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli i szkół, w szczególności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe uzyskane również na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań niezwiązanych bezpośrednio z procesem nauczania.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty realizujące zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych przedszkola.

5. Informacja o prawach

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile takie usunięcie lub ograniczenie nie narusza przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych istnieje prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Właściwego ds. Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Profilowanie

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: rozporządzeniem)

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez monitoring wizyjny jest Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, 09-412 Nowe Proboszczewice.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: iod@starabiala.pl
 3. Celem prowadzonego w przedszkolu monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. e Rozporządzenia (RODO) i art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Monitoring nie jest wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników.
 4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników oraz pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
 5. Zapis danych z monitoringu następuje na nośnikach oraz z użyciem oprogramowania, które zabezpiecza dane osobowe w odpowiedni sposób.
 6. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.  Materiały te są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.
 8. W uzasadnionych przypadkach przysługuje Państwu prawo dostępu do treści zgromadzonych danych.
 9. Istnieje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zachodzą przesłanki, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Zgromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie podlegają profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

 

Obowiązek informacyjny dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z przedszkola

 • Państwa dane zostały przekazane przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci wskazujących osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
 • Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, 09-412 Nowe Proboszczewice.
 • W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@starabiala.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica / prawnego opiekuna do odbioru dziecka z przedszkola oraz w celu potwierdzenia tożsamości i ewentualnego kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 • Na pracownikach przedszkola spoczywa obowiązek sprawowania opieki i nadzoru, a także zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom powierzonym placówce. Przedszkole odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, jak również za to, komu i w jakich okolicznościach przekazuje dziecko
  i pozwala na opuszczenie placówki.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 • Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.